ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU MONTERSHOW 2023

CZĘŚĆ I REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 2. Organizator organizuje i  przeprowadza wydarzenie we własnym imieniu przy współpracy z „Partnerami”.
 3. Określenie „Przedsiębiorca (firma)” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osobę fizyczną niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Do Przedsiębiorcy (firmy) nie ma zastosowania art. 385(5) Kodeksu cywilnego.
 4. Określenie “Uczestnik” użyte w  niniejszym Regulaminie oznacza osobę fizyczną, zgłoszoną przez Przedsiębiorcę (firmę) do udziału w wydarzeniu, na warunkach wedle § 4 ust. 1 poniżej.
 • 2 CEL
 1. Celem wydarzenia jest umożliwienie Uczestnikom zapoznania się z Ideą, Misją i Wizją Stowarzyszenia Monterów Stolarki. Przedstawienie i zapoznanie się z Partnerami oraz ich produktami i usługami.
 2. Umożliwienie wstąpienia do stowarzyszenia.
 • 3 WYDARZENIE
 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Informacja o odpłatności jest umieszczona na stronie www.montersms.pl w miejscu przeznaczonym dla danego wydarzenia
 2. Program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.montersms.pl
 • 4 UCZESTNICY WYDARZENIA
 1. Udział w wydarzeniu mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, zawodowo związane z branżą budowlaną, skierowane na wydarzenia przez Przedsiębiorcę (firmę), zgodnie z zamieszczonym formularzem na stronie internetowej: www.montersms.pl . Wydarzenie nie jest skierowane do konsumentów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie opłaty za wydarzenie nie później niż 7 dni po dokonaniu rejestracji na wydarzenie.
 3. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczana przez Organizatora i wynosi do maksymalnie 200.
 • 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie internetowej www.montersms.pl. Niestawienie się na wydarzenie upoważnia Organizatora do zachowania prawa do pełnej opłaty za wydarzenie.
 2. Przedsiębiorca (firma) kierującą Uczestnika na szkolenie ma prawo zrezygnować z  uczestnictwa Uczestnika w  szkoleniu. W  tym celu powinien on złożyć pisemne zawiadomienie o  rezygnacji na adres poczty elektronicznej info@montersms.pl.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa po uiszczeniu opłaty, możliwe jest najpóźniej na 14 dni przed wydarzeniem.
 4. Niestawienie się na wydarzenie bez wcześniejszej rezygnacji, lub opuszczenie wydarzenia w jego trakcie upoważnia Organizatora do zachowania prawa do pełnej opłaty za wydarzenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i doboru uczestników wydarzenia według wewnętrznych kryteriów.
 • 6 OPŁATY
 1. Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu podana na stronie internetowej www. montersms.pl.
 2. Informacja o tym co zawiera się w  opłacie za uczestnictwo w wydarzeniu jest podana na stronie internetowej www.montersms.pl.
 3. Opłatę za wydarzenie należy uiścić najpóźniej na 7 dni po dokonaniu rejestracji na wydarzenie przelewem na konto Organizatora:
  66109013880000000148386139 z dopiskiem „nazwa wydarzenia – Imię i nazwisko uczestnika, data wydarzenia”.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydarzenie zostanie przekazane Przedsiębiorcy (firmie) w formie faktury VAT. Faktura VAT zostanie przekazana Przedsiębiorcy mailem w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia wydarzenia, w przypadku gdy Przedsiębiorca wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, bądź poprzez przekazanie faktury VAT Uczestnikowi na wydarzeniu, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 5. W przypadku skierowania na to samo wydarzenie przez jednego Przedsiębiorcę (firmę) kilku Uczestników, faktura VAT zostanie przekazana jednemu z nich.
 6. Niedokonanie opłaty za wydarzenie w wymaganym terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników wydarzenia.
 • 7 TERMINY I MIEJSCA WYDARZENIA
 1. Termin i miejsce wydarzenia zawarte jest w harmonogramie wydarzenia publikowanym na stronie internetowej: www.montersms.pl.
 2. Organizator ma prawo zmienić i/lub odwołać termin wydarzenia najpóźniej na 14 dni przed wydarzeniem.
 3. Organizator ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę (firmę) kierującą Uczestnika na wydarzenie oraz Uczestników o zmianie terminu wydarzenia na min. 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 • 8 PRZEBIEG WYDARZENIA
 1. O przebiegu wydarzenia decyduje Organizator.
 2. Wydarzenie prowadzone jest przez osoby wyznaczone przez organizatora, profesjonalnie przygotowane do prowadzenia wydarzenia.
 3. Materiały udostępniane na wydarzeniu podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie wydarzenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 • 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ORAZ UCZESTNIKÓW
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników podczas wydarzenia.
 2. Informacje przekazane przez Organizatora w trakcie wydarzenia mają charakter edukacyjny i nie gwarantują zwiększenia przychodów Uczestnika bądź Przedsiębiorcy (firmy) kierującej Uczestnika na wydarzenie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i szkody innych uczestników wydarzenia pozostających poza kontrolą Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe oraz osobowe związane z ich udziałem w wydarzeniu i/lub pobytem w hotelu podczas trwania wydarzenia i/lub dojazdem na wydarzenie, za wyjątkiem, gdy takie szkody powstały na skutek winy umyślnej Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione w  hotelu, w  którym zakwaterowany zostanie Uczestnik na czas wydarzenia.
 6. Każdy Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w mieniu Organizatora lub osób trzecich (np. hotelu, w którym zakwaterowany zostanie Uczestnik).
 7. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym wydarzenia każdego Uczestnika, który podczas wydarzenia narusza swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie wydarzenia lub zagraża innym Uczestnikom wydarzenia lub personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie. Organizator informuje Przedsiębiorcę (firmę) o każdym takim wydaleniu z wydarzenia Uczestnika skierowanego na szkolenie przez Przedsiębiorcę (firmę).
 8. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w  związku z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o wydarzenie, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. W szczególności za takie zdarzenie Strony uznają: akty władzy publicznej ograniczające działalność Organizatora lub Uczestników w związku z ogłoszonym stanem epidemii (zarówno dotyczące nakazanego odosobnienia określonych osób, jak i ograniczenia działalności gospodarczej w ramach poszczególnych branż) pożar, powódź, awarię łączy internetowych lub telefonicznych po stronie dostawcy tych łączy, inne nagłe działanie sił przyrody, strajk, przerwę w dostawie energii lub innych kluczowych, a niewymienionych mediów.
 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników zbierane są za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.montersms.pl
 2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, przepisów prawa polskiego i innych aktów prawnych z nimi powiązanych. W zależności od celu w jakim Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika będzie: A. Art. 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy uczestnictwa w szkoleniu. B. art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadniony interes Organizatora (przy czym interesem tym jest marketing własnych produktów i usług). 8 C. art. 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.
 4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w wydarzeniu.
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: A. Uprawnione organy publiczne, B. Podmioty z którymi Administrator danych i Organizator współpracuje w zakresie realizacji umowy dotyczącej wydarzenia (takie jak: podmioty szkoleniowe, hotele, agencje marketingowe, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, etc.),
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5 a w szczególności: A. przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, B. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych, C. jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania przez Uczestnika. 9. Uczestnik ma prawo do: A. dostępu do swoich danych osobowych, B. sprostowania swoich danych osobowych, C. przeniesienia swoich danych do innego Administratora, D. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych, E. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, F. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, G. cofnięcia zgody.
 8. Uczestnik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z  Organizatorem.
 9. Administrator danych może zastosować profilowanie Uczestników w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 10. Administrator danych informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Żądanie Uczestnika odnośnie usunięcia jego danych osobowych przed przystąpieniem do wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przedsiębiorca (firma) zgłaszający Uczestnika na wydarzenie wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, za skutki zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, lub wynikających z działania siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika bądź Przedsiębiorcy (firmy) kierującej Uczestnika na wydarzenie, wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. W  przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2023 roku i  może być przez Organizatora w  każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu obowiązuje w  terminie podanym przez Organizatora nie wcześniej jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.montersms.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu
 6. Zgłoszenia na wydarzenie złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy o wydarzenie ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Data publikacji regulaminu: 15.06.2023