ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 • Organizator organizuje i  przeprowadza plebiscyt we własnym imieniu przy współpracy z Partnerami.
 • Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.)
 • Określenie “Uczestnik” użyte w  niniejszym Regulaminie oznacza osobę fizyczną (montera), zgłoszoną przez Partnera wydarzenia do udziału w wydarzeniu, na warunkach wedle § 4 ust. 1 poniżej.
 • Partnerami wydarzenia uprawnionymi do typowania monterów do plebiscytu są:
  • SELENA S.A
  • MARBET Sp. z o.o.
  • PORTA KMI POLAND S.A.
  • AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
  • ALUPROF S.A.
  • WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
  • KLIMAS Sp. z o.o.
  • GEZE Polska Sp. z o.o.
  • Techtronic Industries Eastern Europe sp. z.o.o
  • P.P.H.U. REDAN Renata Daniłowicz
  • F.H.U. „Elektropark” Justyna Wieczorek
 • Określenie „Głosujący” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza osobę, która odda swój głos online na jednego z kandydatów za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.montersms.pl w zakładce Plebiscyt

§ 2 CEL

 • Celem wydarzenia jest wyłonienie najbardziej popularnego w Polsce montera.
 • Zbudowanie rozpoznawalności marki wśród osób biorących udział w głosowaniu.
 • Zbudowanie rozpoznawalności profesji.

§ 3 UCZESTNICY PLEBISCYTU

 • Udział w plebiscycie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, zawodowo związane z branżą budowlaną, wytypowane przez Partnera. Plebiscyt nie jest skierowany do konsumentów.
 • Każdy z Partnerów może według własnych kryteriów wytypować 10 uczestników plebiscytu.
 • Każdy z Partnerów może aktywnie uczestniczyć w promocji kandydatur wytypowanych przez siebie uczestników.
 • Każdy uczestnik może na własną rękę prowadzić promocję swojej kandydatury w mediach społecznościowych.

§ 4 ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 31.07.2023r. Zgłoszenia dokonuje Partner wydarzenia przesyłając zbiorczą listę kandydatów w pliku zabezpieczonym hasłem na adres info@montersms.pl
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Imię i Nazwisko
  • Nazwę firmy jaką reprezentuje uczestnik
  • Zdjęcie montera
  • Krótki opis samego montera i uzasadnienie wyboru
  • Zgodę na uczestniczenie w plebiscycie i rozpowszechnianie wizerunku podpisaną przez montera
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i doboru uczestników plebiscytu według wewnętrznych kryteriów.

§ 5 GŁOSOWANIE

 • Głosowanie odbywa się online za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.montersms.pl w zakładce Plebiscyt
 • Głosy będzie można oddawać w terminie od 14.08.2023r. do 31.08.2023r.
 • Profile uczestników na których będzie można oddać głos będą prezentowane od 14.08.2023r. na stronie www.montersms.pl w zakładce Plebiscyt.
 • Każdy głosujący może wybrać tylko jednego uczestnika na którego odda swój głos.
 • Każdy głosujący może oddać jeden głos.
  • Jeżeli ten sam głosujący zagłosuje wielokrotnie, tylko pierwszy głos będzie ważny.
  • Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.

§ 6 NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrodę rzeczową dla uczestnika który zbierze największą ilość głosów.
 • Uczestnik otrzyma pamiątkową statuetkę.
 • Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagrody i tytułu „Monter Roku” odbędzie się podczas uroczystej Gali w Hotelu Ostoja, Chobienice w dniu 07.09.2023r., w trakcie konferencji monterów stolarki MONTER SHOW.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestników zbierane są za pomocą Formularza zgłoszeniowego przekazanego przez Partnera.
 • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 • Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, przepisów prawa polskiego i innych aktów prawnych z nimi powiązanych. W zależności od celu w jakim Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika będzie: A. Art. 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy uczestnictwa w szkoleniu. B. art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadniony interes Organizatora (przy czym interesem tym jest marketing własnych produktów i usług). 8 C. art. 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.
 • Dane osobowe Uczestników wydarzenia zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w wydarzeniu.
 • Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 52 wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000897314, NIP: 7882033464, („Organizator”).
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Partnerzy
  • Podmioty z którymi Administrator danych i Organizator współpracuje w zakresie realizacji umowy dotyczącej wydarzenia (takie jak: podmioty szkoleniowe, hotele, agencje marketingowe, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, etc.),
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania związanych z organizacją wydarzenia lub
 • Przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania przez Uczestnika.
 • Uczestnik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,
  • cofnięcia zgody.
 • Uczestnik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z  Organizatorem.
 • Administrator danych może zastosować profilowanie Uczestników w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 • Administrator danych informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Żądanie Uczestnika odnośnie usunięcia jego danych osobowych przed przystąpieniem do wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W  przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2023 roku i  może być przez Organizatora w  każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu obowiązuje w  terminie podanym przez Organizatora nie wcześniej jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.montersms.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu
Data publikacji regulaminu: 17.07.2023