ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

STOWARZYSZENIA MONTERÓW STOLARKI 2024

I. CEL:

1) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

2) Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego

3) Promocja i integracja Stowarzyszenia Monterów Stolarki

II. ORGANIZATORZY i PARTNERZY:

1) Szymon Kwaśnik

2) Stowarzyszenie Monterów Stolarki

III. PATRONAT HONOROWY:

Szymon Kwaśnik

IV. TERMINY:

1) Liga Biegowa odbywa się w terminie 01.03.2024 – 15.12.2024

2) Klasyfikacja uczestników aktualizowana i ogłaszana będzie w trzech trzymiesięcznych okresach: 01.03-31.05; 01.06-31.08 oraz 01.09-15.12.2024

3) Zwycięzcy Ligi Biegowej zostaną ogłoszeni 31.12.2024

4) Organizator przewiduje galę podsumowującą LB SMS z wręczeniem nagród. Termin oraz miejsce zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

V. UCZESTNICTWO:

1) W lidze biegowej może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która zapoznała się z niniejszym regulaminem i go zaakceptowała oraz przesłała zgłoszenie drogą mailową na adres: ligabiegowa@montersms.pl

2) Przedmiotem zabawy jest udział w imprezach biegowych rozgrywanych w okresie trwania Konkursu – od 01.03.2024 do 15.12.2024 – przez imprezę biegową rozumie się każdy bieg zorganizowany, który posiada regulamin, jest pobierana opłata startowa oraz gdzie prowadzone są klasyfikacje, uczestnicy otrzymują numery startowe i dostępna jest lista wyników na stronie internetowej. Wygrywa osoba, która weźmie udział w największej liczbie zawodów biegowych na dowolnym dystansie biegnąc w koszulce Ligi otrzymanej po zapisie. Przy punktacji nie ma znaczenia dystans, natomiast organizator dopuszcza stworzenie dodatkowej klasyfikacji dla zawodników z największą liczbą przebiegniętych kilometrów.

3) Każdy uczestnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

4) Udział w biegach i wyniki należy zgłaszać drogą mailową do Organizatora w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty biegu. Zgłoszenia przyjmujemy na adres: ligabiegowa@montersms.pl

 Każdorazowo należy przesyłać następujące informacje:

– imię i nazwisko

– kategorię wiekową (np. K30)

– datę urodzenia

– datę i nazwę zawodów oraz ich dystans

– link do wyników zawodów

zdjęcie z medalem w koszulce Ligi Biegowej

5) Do Ligi Biegowej można dołączyć w dowolnym momencie, jednakże zawody zostaną zaliczone uczestnikowi maksymalnie z 30 dni poprzedzających wysłanie wyników. Oznacza to, że zawodnikowi dołączającemu do LB SMS np.15 maja zaliczone zostaną wyłącznie zawody od 15 kwietnia, nie wcześniej. Zawodnikowi, który dokumentował i przesyłał wyniki regularnie np. od 1 marca do 30 kwietnia, a następne przysłał dopiero 30 września zaliczone zostaną zawody za okres od marca do kwietnia oraz od 1 września (nie zostaną zaliczone zawody za okres od maja do sierpnia)

6) Opłata za udział w Lidze Biegowej SMS wynosi 100 zł.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje koszulkę Ligi biegowej SMS.

Odbiór koszulki osobiście ul. Sportowa 52 Zbąszyń lub wysyłka na wskazany adres za opłatą 15zł

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
Opłaty należy dokonać na nr konta

66 1090 1388 0000 0001 4838 6139 

Stowarzyszenie Monterów Stolarki

ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń

tytułem „Liga Biegowa SMS imię i nazwisko uczestnika”

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA BIEGÓW

1) Zgłoszenia do poszczególnych biegów (zawodów) uczestnik dokonuje samodzielnie oraz uiszcza opłaty na własny koszt

2) Każdy z uczestników biegu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie

VII. KLASYFIKACJE I WYNIKI LIGI BIEGOWEJ SMS:

1) Organizatorzy przewidują puchary za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w największej ilości imprez biegowych

2) W LB SMS prowadzona jest klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K60+ i M60+

K50 i M50

K40 i M40

K30 i M30

K20 i M20 (18-29)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów/rodziców

3) Klasyfikacja Ligi Biegowej będzie prowadzona oraz publikowana przez organizatora kwartalnie na podstawie ilości ukończonych biegów

4) Zwycięzcą zostaje osoba, która ukończy największą ilość biegów w koszulce Ligi SMS. W przypadku takiej samej liczby imprez biegowych, zwycięży uczestnik, który wybiegał większą sumę kilometrów ze wszystkich zgłoszonych i zaliczonych przez organizatora zawodów.

VIII. NAGRODY LIGI BIEGOWEJ:

1) W klasyfikacji generalnej – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników

2) W kategoriach wiekowych – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników

3) Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych

5) Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 biegi otrzymają pamiątkowy medal

6) Wszystkie nagrody oraz pamiątkowe medale zostaną wręczone w wyznaczonym terminie na planowanej gali zakończenia Ligi Biegowej SMS 2024

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest organizator poszczególnych edycji określony w odrębnych regulaminach.

2) Udostępnione dane osobowe uczestników imprezy LB przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

przeprowadzenia LB SMS

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie w trakcie trwania Ligi oraz wręczenia nagród,

d) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej organizatora

e) przyznania i wydania nagród,

f) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4) W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez

uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby

Administratora Danych Osobowych,

5) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

6) Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

7) Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator może zażądać przesłania kopii dowodu osobistego w celu weryfikacji kategorii wiekowej

2) Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegów.


3) Kontakt:

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i organizacją

prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ligabiegowa@montersms.pl

Telefony kontaktowe :

Monika Gassem 533 874 005

Paulina Brychcy-Nowak 606 671 275