ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Warunki Świadczenia Usług

Regulamin sklepu internetowego

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Kontrahent – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Dokonująca zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.t ze zm.)

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego montersms.pl.

6. Sklep internetowy (Sklep) –  serwis internetowy dostępny pod adresem montrersms.pl za pośrednictwem którego Kontrahent może składać Zamówienia na Towary.

7. Towar – produkt prezentowany Sklepie internetowym.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń, NIP: 7882033464, REGON 388819653, KRS 0000897314, a Kontrahentem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

12. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem montersms.pl

13. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Sklep internetowy, działający pod adresem montersms.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 15. Zbąszyń, NIP: 7882033464, REGON 388819653, KRS 0000897314.

Niniejszy regulamin określa w szczególności: 

15.1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

15.2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym.

– Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

– Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

– Przeglądarka internetowa Chrome w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub przeglądarka internetowa Opera w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, oraz minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 480 px szerokości

15.3 Nie spełnienie jednego z powyższych wymagań nie wyklucza poprawnego działania serwisu na urządzeniu, z którego korzysta Klient

15.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sieci Internet.

15.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w obrocie handlowym, Sklep internetowy podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne, w szczególności kryptograficzne środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie.

15.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu montersms.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

15.7 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

16. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

17. Stowarzyszenie może pozbawić Kontrahenta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Kontrahenta, a także w przypadku naruszenia przez Kontrahenta Regulaminu, a w szczególności, gdy Kontrahent:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

– dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet w tym godzące w dobre imię Stowarzyszenia

18. Zakazuje się dostarczania treści bezprawnych. Powinności Kontrahenta w tym zakresie dotyczą:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),korzystania ze Sklepu internetowego w sposób dla innych klientów oraz dla Stowarzyszenia nieuciążliwy ponad przeciętną miarę

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób nie kolidujący z prawem własności intelektualnej

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

19. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową montersms.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kontrahentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

20. Wybór zamawianych Towarów przez Kontrahenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

21. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Kontrahent ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kontrahentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

22. Po wprowadzeniu przez Kontrahenta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje zgodnie z wymogami w szczególności art. 8 i 12 Ustawy o prawach konsumenta, w tym dotyczące:

– przedmiotu zamówienia jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

– wybranej metody płatności

– wybranego sposobu i adresu dostawy

– kosztu i przewidywanego czasu dostawy.

23. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

24. Wysłanie przez Kontrahenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stowarzyszeniem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

25. Po złożeniu Zamówienia, Kontrahent otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie Kontrahentowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów.

26. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kontrahenta wiadomości  e-mail, o której mowa powyżej,. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5. Dostawa

27. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Kontrahenta podczas składania zamówienia.

28. Termin realizacji zależy m.in. od wybranego sposobu dostawy. O ile inaczej nie uzgodniono Sklep przygotowuje Towar do dostawy niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny sprzedaży.

29. Produkty z informacją „dostępne od ręki” są dostarczane do 7 dni roboczych. Przy pozostałych produktach, czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie dla produktu.

30. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnych terminach dostawy czas realizacji zamówienia odpowiada produktowi z najdłuższym terminem.

6. Ceny i metody płatności

31. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są określane jako ceny brutto.

32. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 (PayPro S.A).

33. Kontrahent ma możliwość uiszczenia ceny:

– Na rachunek bakowy sklepu

– Przelewem online

– Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

7. Prawo odstąpienia od umowy

34. Kontrahent będący konsumentem ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Kontrahent lub wskazana przezeń osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

35. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy jednoznacznym świadczeniem zakomunikować to Stowarzyszeniu Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń, NIP: 7882033464, REGON 388819653, KRS 0000897314  (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).

36. W tym celu skorzystać można z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

37. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przed jego upływem, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia.

38. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakomunikowano o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

39. Jeśli nie uzgodniono inaczej, zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

40. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

41. W razie realizacji prawa odstąpienia od umowy Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

42. Prawem zwrotu wykluczone są produkty, które zostały wyprodukowane na konkretne zlecenie kupującego.

8. Reklamacje

43. Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń jako sprzedawca zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad, odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

44. Reklamacje należy kierować na adres Stowarzyszenia Monterów Stolarki z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń lub adres poczty elektronicznie kontakt@montersms.com

45. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. O uznaniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

46. Koszt transportu reklamowanego towaru w przypadku uznania reklamacji pokrywa Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń. 

9. Postanowienia końcowe

47. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKPD Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

48. Stowarzyszenie informuje, że pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma za pośrednictwem, której Kontrahent przystąpić może do rozwiązania sporu online; Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń, NIP: 7882033464, REGON 388819653, KRS 0000897314,  nie gwarantuje jednak, iż w każdym przypadku wyrazi zgodę na rozstrzygnięcie sporu we wskazanym trybie.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

50. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

51. Kontrahent może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego, jednak nie wpływa to na skuteczność zawartych już umów sprzedaży.

52. Kontrahent może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu montersms.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.